Archiv Leden, 2019

Změny ve druhém pololetí

Vážení rodiče,

doufám, že jste při pohledu na pololetní vysvědčení měli příjemnou náladu a mockrát Vám děkuji za sladké dárečky na nervy, někdy jsou opravdu potřeba :).

Do druhého pololetí se chystáme vykročit pravou nohou a poměrně svižně, především co se týče učiva českého jazyka a vyjmenovaných slov. Děkuji za pravidelné domácí procvičování, jsem ráda, že většině dětí nedělá doplňování i, í, y, ý velké potíže. V únoru a březnu budeme mít více akcí a besed, bude tedy také více práce na doma, ale věřím, že to děti společně s vámi zvládnou. 

Od začátku příštího týdne, tedy od pondělí 4. 2. 2019 budou přehozeny dílny čtení a psaní. V pondělí 6. hodinu a úterý 5. hodinu (podle skupiny) budou dílny psaní, ve čtvrtek 1. hodinu budou dílny čtení. Na průběhu dílen se jinak nic nemění.

Skončilo nám středeční plavání, od 6. 2. mají děti 4. hodinu vždy tělesnou výchovu, 5. hodinu ČJ, která bude věnovaná především hlasitému čtení a psaní (písanka, opis, přepis, diktát). Během prvního pololetí měly děti někdy ve škole, někdy za D. Ú. postupně vyplňovat první písanku. Tu by měly hotovou odevzdat do konce příštího týdne, tj. do 8. 2., nejpozději do pondělí 11. 2. Prosím o dohled při dokončování. Abychom předešli případným nedorozuměním ve druhém pololetí, písanka vychází přibližně na dvě strany týdně. Děti si tak snadno můžou kontrolovat, jak na tom v průběhu roku v písance jsou. 

Zároveň jsem vybírala pracovní sešity z matematiky 1. díl a posílala jsem na podpisy pololetní testy. Stále mi ještě od obojího několik kusů chybí. V matematice nebyla povinnost dokončovat všechna cvičení, chci si pouze prohlédnout práci dětí, následně dostanou PS zpět.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný víkend.

Týden do 31. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: s. 52

Pracovní sešit: s. 36

Písanka 1. díl: s. 29

MATEMATIKA

Pracovní sešit 2. díl: s. 6

PRVOUKA

Učebnice: s. 28

ANGLICKÝ JAZYK (skupina 2)

Učebnice: s. 33

Pracovní sešit: 33

Následující týden

Připomínám, že v pondělí jdeme na dopravní hřiště, kde půjde pouze o besedu. Děti si s sebou vezmou svačinu, pití a lístky na tramvaj nebo průkazku. Odchod bude v 8:00 ze třídy (děti nebudou čekat dole u vrátnice), návrat do školy bude kolem jedenácté, takže pak proběhne ještě část českého jazyka, pracovní činnosti a dílny čtení.

Ve středu je poslední hodina plavání, ve druhém pololetí už chodit nebudeme. Pokud to tedy alespoň trochu půjde, děti z něj neomlouvejte, protože trenéři plánují závěrečné zhodnocení.

Ve čtvrtek se bude poslední (4.) hodinu rozdávat výpis z vysvědčení. První tři hodiny je běžné učení (ČJ. M, PK).

V pátek jsou pololetní prázdniny.

Na pondělí 4. února budou pak děti na pracovní činnosti potřebovat jehlu a nitě (na barvách nezáleží). Nosit si je můžou už v průběhu týdne. 

Týden do 25. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: s. 51

Pracovní sešit: s. 35

Písanka 1. díl: s. 28

MATEMATIKA

Pracovní sešit 2. díl: s. 5

PRVOUKA

Učebnice: s. 27

ANGLICKÝ JAZYK (skupina 2)

Učebnice: s. 31

Pracovní sešit: 31

Týden do 18. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: s. 47

Pracovní sešit: s. 34

Písanka 1. díl: s. 26

MATEMATIKA

Pracovní sešit 1. díl: dokončit

Pracovní sešit 2. díl: s. 2

PRVOUKA

Učebnice: s. 26

ANGLICKÝ JAZYK (skupina 2)

Učebnice: s. 30

Pracovní sešit: 31

Leden

Tento pátek 18. 1. 2019 půjdeme do Domu čtení na program o Astrid Lindgrenové. Program je od 9:00 a je zdarma. Z učení si děti přinesou český jazyk a matematiku.

V pondělí 28. 1. 2019 půjdeme na dopravní hřiště v Jahodové ulici na Zahradním městě. Půjde o besedu, děti tedy s sebou nemusí mít helmy ani sportovní oblečení. Pojedeme tramvají, tedy s sebou dva nepřestupní lístky nebo průkazku. Z učení budou děti potřebovat český jazyk a věci na dílny čtení.

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 se bude rozdávat vysvědčení. Následovat budou 1. 2. jednodenní pololetní prázdniny. 

 

Týden do 11. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK

Učebnice: s. 45

Pracovní sešit: s. 33

Písanka 1. díl: s. 23

MATEMATIKA

Pracovní sešit 1. díl: s. 34

PRVOUKA

Učebnice: s. 24

ANGLICKÝ JAZYK (skupina 2)

Učebnice: s. 28

Pracovní sešit: 28

Vysvědčení

Vážení rodiče,

upřímně doufám, že jste měli pěkné svátky a že jste do nového roku vkročili správnou nohou.

Ve škole se nám blíží uzavírání známek k pololetnímu vysvědčení a já mám k němu pro Vás několik informací, abych předešla případným nesrovnalostem. 

V předmětech ČJ, AJ, M, PK se řídím předně podle známek a podle celkové práce v průběhu pololetí. Pokud se u některých dětí nemohu rozhodnout, pak přihlédnu k aktivitě v hodině, zájmu o předmět a celkovému přístupu žáka. V ČJ i M bude navíc ještě pololetní test, který považuji za určující právě v případě, že je známka “někde mezi”. 

Ostatní předměty, tedy výchovy, považuji nicméně za stejně důležité. Během první a druhé třídy byly známky především motivační, ve třetí třídě se už ale metody a techniky děti naučily a měly by zvládat určité požadavky, které v předmětu mám. Osobně nikdy nehodnotím podle toho, zda je žákův výtvor nebo projev “pěkný”, protože nechci hodnotit na základě subjektivního pocitu. Ve všech těchto předmětech máme nicméně kritéria, která děti předem znají a jsou pro ně srozumitelná. Např. tedy ve výtvarné výchově nehodnotím to, zda se žákovi obrázek povedl nebo nepovedl, hodnotím zda splnil všechny podmínky dané techniky, aby byl obrázek dostatečně velký, aby žák správně zaplnil plochu, aby pracoval se správnými nástroji, atd. Totéž platí i v hudební výchově, kdy ve zpěvu nehodnotím, zda žák nezvládne vyzpívat určitý tón, ale zda se naučil slova písničky, zda dokáže vytleskat rytmus, napsat notu, houslový klíč, poznat hudební žánr apod., tedy věci, na kterých je možné pracovat, na které se může připravit a které se dají hodnotit. U výchovných předmětů tedy není pravidlo, že děti musí dostat samé jedničky. 

U všech předmětů platí, že známka na vysvědčení není tajemstvím a že pokud děti chtějí, přesně jim vysvětlím, za co a jak jsem je hodnotila. Nemělo by dojít k nedorozumění z jejich strany a následnému nepříjemnému překvapení v době vysvědčení. Zároveň známka není za odměnu nebo za trest, jedná se o zhodnocení žákovy práce v daném předmětu a měla by sloužit jako zpětná vazba a upozornění, co dělat lépe. Ať tedy dítě dostane jedničku nebo čtyřku, zkuste se zdržet soudů nebo trestů, ale společně řešte, jak pracovat dál. K dalšímu vysvětlení a jako pomoc pak slouží slovní hodnocení.

Dnes tedy už děti známky vědí. Pokud byste vy měli ohledně známek nějaké dotazy, které vám děti nedokážou zodpovědět, samozřejmě mě můžete kontaktovat. 

Pololetní test z matematiky budeme psát ve čtvrtek 10. 1. Bude v něm to, co je v testu 2a/b v pracovním sešitě, pravděpodobně s pár drobnými změnami.

Pololetní test z českého jazyka budeme psát čtvrtou hodinu v pondělí 14. 1. . Bude obsahovat:

párové souhlásky uprostřed i na konci slova
i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách
vyjmenovaná slova: doplňování i, í, y, ý do probraných vyjmenovaných slov (všechna vyjm. slova po Z, slova BÝT, BYDLET, OBYVATEL, BYT), určování a vymýšlení slov příbuzných podle kořene, doplňováním předpon a přípon
slova protikladná, souznačná; nadřazená, podřazená, souřadná
větu a souvětí: vyhledání aktivních sloves (přísudků), spojovacích výrazů; určení počtu vět v souvětí, větný vzorec
přepis nebo diktát a práci s textem

Pololetní test z prvouky psát nebudeme. Děti, které mají známku v rozmezí, mají tento týden možnost slovního zkoušení.