Vysvědčení

Vážení rodiče,

upřímně doufám, že jste měli pěkné svátky a že jste do nového roku vkročili správnou nohou.

Ve škole se nám blíží uzavírání známek k pololetnímu vysvědčení a já mám k němu pro Vás několik informací, abych předešla případným nesrovnalostem. 

V předmětech ČJ, AJ, M, PK se řídím předně podle známek a podle celkové práce v průběhu pololetí. Pokud se u některých dětí nemohu rozhodnout, pak přihlédnu k aktivitě v hodině, zájmu o předmět a celkovému přístupu žáka. V ČJ i M bude navíc ještě pololetní test, který považuji za určující právě v případě, že je známka “někde mezi”. 

Ostatní předměty, tedy výchovy, považuji nicméně za stejně důležité. Během první a druhé třídy byly známky především motivační, ve třetí třídě se už ale metody a techniky děti naučily a měly by zvládat určité požadavky, které v předmětu mám. Osobně nikdy nehodnotím podle toho, zda je žákův výtvor nebo projev “pěkný”, protože nechci hodnotit na základě subjektivního pocitu. Ve všech těchto předmětech máme nicméně kritéria, která děti předem znají a jsou pro ně srozumitelná. Např. tedy ve výtvarné výchově nehodnotím to, zda se žákovi obrázek povedl nebo nepovedl, hodnotím zda splnil všechny podmínky dané techniky, aby byl obrázek dostatečně velký, aby žák správně zaplnil plochu, aby pracoval se správnými nástroji, atd. Totéž platí i v hudební výchově, kdy ve zpěvu nehodnotím, zda žák nezvládne vyzpívat určitý tón, ale zda se naučil slova písničky, zda dokáže vytleskat rytmus, napsat notu, houslový klíč, poznat hudební žánr apod., tedy věci, na kterých je možné pracovat, na které se může připravit a které se dají hodnotit. U výchovných předmětů tedy není pravidlo, že děti musí dostat samé jedničky. 

U všech předmětů platí, že známka na vysvědčení není tajemstvím a že pokud děti chtějí, přesně jim vysvětlím, za co a jak jsem je hodnotila. Nemělo by dojít k nedorozumění z jejich strany a následnému nepříjemnému překvapení v době vysvědčení. Zároveň známka není za odměnu nebo za trest, jedná se o zhodnocení žákovy práce v daném předmětu a měla by sloužit jako zpětná vazba a upozornění, co dělat lépe. Ať tedy dítě dostane jedničku nebo čtyřku, zkuste se zdržet soudů nebo trestů, ale společně řešte, jak pracovat dál. K dalšímu vysvětlení a jako pomoc pak slouží slovní hodnocení.

Dnes tedy už děti známky vědí. Pokud byste vy měli ohledně známek nějaké dotazy, které vám děti nedokážou zodpovědět, samozřejmě mě můžete kontaktovat. 

Pololetní test z matematiky budeme psát ve čtvrtek 10. 1. Bude v něm to, co je v testu 2a/b v pracovním sešitě, pravděpodobně s pár drobnými změnami.

Pololetní test z českého jazyka budeme psát čtvrtou hodinu v pondělí 14. 1. . Bude obsahovat:

párové souhlásky uprostřed i na konci slova
i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách
vyjmenovaná slova: doplňování i, í, y, ý do probraných vyjmenovaných slov (všechna vyjm. slova po Z, slova BÝT, BYDLET, OBYVATEL, BYT), určování a vymýšlení slov příbuzných podle kořene, doplňováním předpon a přípon
slova protikladná, souznačná; nadřazená, podřazená, souřadná
větu a souvětí: vyhledání aktivních sloves (přísudků), spojovacích výrazů; určení počtu vět v souvětí, větný vzorec
přepis nebo diktát a práci s textem

Pololetní test z prvouky psát nebudeme. Děti, které mají známku v rozmezí, mají tento týden možnost slovního zkoušení.
  

Comments are closed.