Učební plán začátek února

Prosím rodiče, aby při kontrole ŽK nezapomněli 1x týdně na podpis. 

Zkontrolujte dětem pomůcky, které potřebujeme při vyučování.  Někteří žáci  stále něco postrádají, špatně se jim pak pracuje. 

Zkontrolujte si stav financí ve ŠOP. 

Český jazyk

Procvičování – spodoba souhlásek uprostřed a na konci slov  T – D, P- B, Z- S, Ž – Š, V- F , H – Ch.  Doplňování, diktát slov.

Některá slova je třeba si zapamatovat (  uč. str 65)

Úvod do slovních druhů – poznávání podstatných jmen, sloves, předložek (uč.  str. 76, 77) Prac. sešit s tr. 11, 23, 24)

Matematika  začínáme 2. díl – geometrie   str. 6- 9, opakujeme učivo o geometr. tvarech – čtverec, obdélník, trojúhelník , poznáváme tělesa, obalujeme krychli… Umět popsat čtverec ( je to čtyřúhelník, má všechny 4 strany stejně dlouhé, obdélník má protilehlé strany stejně dlouhé…. )  Stále opakujeme násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 10 a sl. úlohy typu o x více, o x méně a x krát více, méně. Porozumět tomu. 

Učíme se měřit, poznáváme jednotky délky – m, dm, cm, mm,  km, délka, šířka, hloubka, jednotky  hmotnosti – kg, g, q, t, jednotky objemu – l, hl, jednotky času – hod, min, s. Přinést obrázky z letáků – co se váží, co měří…. 

Prvouka:  Učivo – Moje tělo, dokončujeme miniknížku, smysly, zdravá výživa , péče o chrup, o tělo,  nemoc, úraz, výživová pyramida 

 

Comments are closed.