Archiv Květen, 2019

probírané učivo 3.6. – 7.6.

Český jazyk – čtení: Pohádky z Večerníčku – hlasité čtení – intonace: klesnutí hlasem na konci věty u tečky, čtení s porozuměním, doslovná reprodukce (přesné zopakování věty), vyhledávání slov v textu, vysvětlení významu neznámých a méně známých slov, postavy z Večerníčku, doplňování pohádkových dvojic ČT s. 54 – 56, psaní: psací B, řŘ, přepis vět, diktát slov a jmen PÍS s. 14 – 15, 17 – 19

Matematika –  počítání: slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, slovní úlohy typu o několik více (zvětši), o několik méně (zmenši), zápis příkladů, rovnost – rozklad čísla, dopočítávání,  předchůdce a následovník – číslo hned před, hned za určeným číslem M dokončení celého sešitku listů, geometrie: manipulace s pravítkem – přímé čáry, odměřování v cm

Prvouka – Léto: letní měsíce, počasí, znaky léta – letní plody, charakteristické činnosti PK s. 75 – 77

kontrolní písemné práce

Od 10.6. si vždy některý den napíšeme kontrolní práci z ČJ, M a PK.

Český jazyk – čtení s porozuměním, odpověď na otázky k textu, tvary psacích písmen, diktát slov a jmen,  přepis vět, hláskování

Matematika – řazení čísel, porovnávání  a rozklad čísel do 20, sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, řešení slovních úloh (zakreslit, vypočítat, napsat odpověď)

Prvouka – roční doby, měsíce v roce, dny v týdnu, části dne, lidské tělo, stavba těla rostlin a živočichů, stromy x květiny, zvířata lesní x domácí

Den dětí – ČT 30.5.

Ve čtvrtek 30.5. oslaví nejmladší děti naší školy Den dětí sportovním dopolednem ve spolupráci s žáky 9.tříd. Když bude hezky, stanoviště s úkoly je čekají na školní zahradě. V případě nepřízně počasí budou rozmístěna po budově školy. Sraz je ve třídě, konec vyučování bude v 11.40h.

S sebou v batůžku svačina a pití, penál. Na sobě sportovní oblečení a obuv dle počasí, na hlavě doporučuji pokrývku hlavy (např. kšiltovku).

Sportovní den se vydařil! Po nástupu, pokřiku a slavnostním slibu, že budeme sportovat čestně a poctivě, se konala krátká legrační rozcvička a pak už jsme rozběhli na stanoviště s různými úkoly. Rozhodčími byli deváťáci, kteří nám za splnění úkolu, označili políčko v soutěžní kartičce. Po svačince jsme běhali mezitřídní štafety. Vedlo se nám skvěle, štafetový kolík nikomu nespadl. Na školní zahradě byla připravena běhačka, kdy jsme hledali podle čísel písmenka do tajenky. Většině dětí se podařila vyluštit. Zkusili jsme si společně školní tanec a mohli jsme rozdávat odměny.

Pasování na čtenáře – ST 29.5.

Ve středu 29. května proběhne čtenářská slavnost “Pasování na čtenáře”, kdy každý žák předvede před publikem z Vás, rodičů a hostů, že se naučil v 1. ročníku číst. Každý přečte krátký úryvek.

Jelikož jsme dvě skupiny dětí, v naší třídě dochází ke změně – začátek slavnosti se posouvá na 17h. Děkuji za pochopení. Těšíme se na šikovné čtenáře a jejich doprovod.

Děkuji všem odvážným čtenářům a statečným čtenářkám za účast na Pasování a za pěkné čtení. Zvláště chválím ty, děti, které se také chovaly patřičně důstojně k slavnostní atmosféře.

Pokud byste někdo z rodičů měl fotku ze slavnosti, budu ráda, když mi ji pošlete.

divadlo Svět z papíru – PO 27.5.

V pondělí 27. května vyrazíme do divadla Ponec na taneční představení “Svět z papíru”. Je hrazeno ze ŠOP částkou 90,-Kč. Sraz je ve třídě, návrat do 11.40h.

Vybavte děti prosím vhodným oblečením do divadla. S sebou v batůžku svačina a pití, průkazka na MHD. Prosím, aby děti přinesly Žákovskou knížku a fialovou Písanku (nejlépe dopsanou do s. 9). 

Divadelní představení bylo interaktivní, tanečníci nás vtáhli do děje a mohli jsme si vyzkoušet, co všechno se dá s papírem zažít, co všechno se s ním dá dělat. Nakonec jsme si ještě sestavili papírové origami – zvířátko. Na představení nebylo dovoleno fotit, tak nemáme žádnou fotku.

oslava narozenin – 23.5.

I takto se může u nás ve třídě slavit. Na palačinkovém dortu s jahodami jsme si pochutnali!

 

oddělení ŠD Včelička v 1.A – ČT 23.5.

Z důvodu přípravy voleb do Evropského parlamentu bude ve čtvrtek 23. května školní družina v naší třídě. Pro děti bude chodit služba od vrátnice. Nezvoňte na oddělení “Včeličky”, nedozvoníte se.

probírané učivo – 27. – 31.5.

Český jazyk: čtení: pohádka O Červené Karkulce  – hlasy postav, posloupnost děje, bajka Liška o čáp – vlastnosti postav, doplňování veršů, uč ČJ s. 49 a 51, psaní: psací čČ, b, diktát jmen, přepis vět – znaménka za větou ?!. PÍS 10- 13

čtenářská slavnost Pasování na čtenáře 

Matematika  – měříme objem (tekutiny), váhu ( těžší x lehčí) , délku, šířku výšku (větší x menší, vyšší x nižší, širší x uzší), základní jednotky (l, kg, m) v praktických úlohách, číselná řada sestupně – řazení čísel, doplňování chybějících čísel v řadě, číslo hned před x hned za (předchází před číslem x následuje za číslem) M sešitek pracovních listů s. 47, 43,86, 49, 50, 56, 60

Prvouka – Režim dne – části dne, hodiny, činnosti v jednotlivých fázích dne (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc) uč PK s. 73 – 74

probírané učivo – 20. – 23.5.

Český jazyk – čtení: klasické pohádky O Smolíčkovi, veršované pohádky Perníková chaloupka, Princeznička na bále – myšlenková mapa, postavy, charakter postav, znaky pohádek: dobro x zlo, kouzla a nadpřirozené jevy, uč ČJ s. 47, 48 a 50; psaní: psací L, E, opis jmen (velké písmeno na začátku), púřepis básně Šišky PÍS s.5-6, 9 (dopsáno vše po s. 9); sloh: vyprávění situací ze setkání IZS

Matematika – počítání: sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, řešení slovních úloh – tvoření příkladů, rozpoznání matematické operace ( +, -, o několik více, o několik méně), matemaické hádanky ( číslo o několik větší x o několik menší, zvětši číslo x zmenši číslo), práce s tabulkou údajů – vyčíst údaje, zaznamenat údaje, M sešitek z pracovních listů 51 , 57, 55, 56, 58, 59, 15

Prvouka – Obchody a zboží – třídění, Integrovaný záchranný systém – záchranáři a jejich práce, tísňové linky: policie, hasiči, zdravotnická služba pracovní list

upozornění

V 1. a 2. třídách se vyskytly dva případy infekčního onemocnění – spála. Všímejte si, pokud by Vaše dítě mělo příznaky této nemoci.