přehled učiva 14. – 18.10.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: druhy vět podle postoje mluvčího – věty oznamovací, věty tázací, znaménka za větou, uč ČJ s. 21 – 23, ps ČJ s. 13 – 14 psaní: přepis vět, diktát krátkých vět, psací tvary VYU PÍS s. 12 – 15, sloh: divadlo Krkonošské pohádky – převyprávění, projekt Samet – 17.11. 1989, čtení: knížky Astrid Lindgrenové, Děti z Bullerbynu, ČÍT s. 26, 35 – 37

 MATEMATIKA – počítání: zvětšování čísel o 10, 20, zmenšování čísel o 10, 20, řazení čísel podle velikosti od nejmenšího, sčítání a odčítání desítek písemně (pod sebou), součet a rozdíl, znázorňování příkladů na číselné ose, počítání se závorkou M s.16 – 18geometrie – přímky – rýsování, označování  M s. 24 – 25

PRVOUKA – Les: jehličnaté stromy, lesní plody PK s. 9, 11, lesní zvířata PK s. 14 – 15, divadlo Krkonošské pohádky

Comments are closed.