probírané učivo 11. – 14. 11.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: dělení hlásek – samohlásky ( kroužek)  x souhlásky (křížek), uč ČJ s. 42, samohláska tvoří slabiku, samohláska A-Á, E-É, O-Ó, slovo nadřazené x podřazené, slova souřadná, ČJ uč. s. 30 – 32, ČJ ps s. 19 – 20 psaní: psací GQ, zapisování slov, vyznačování slabik, stavby slova PÍS s.  26 a 27, čtenípranostiky, sv. Martin ČÍT s. 40, sloh: film Mozaika sametu

MATEMATIKA – sudá a lichá čísla, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky M s. 23 a 26

PRVOUKA – Toulcův dvůr : program Máme rádi zvířata – vztah ke zvířatům a přírodě, péče o zvířata, ochrana přírody, film Mozaika Sametu PÍS s. 30

Comments are closed.