probírané učivo 17. – 21.2.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: slova s DIDÍ x DYDÝ, podstatná jména – ukazovací zájmena TEN, TA, TO, jednotné x množné číslo, rod mužský x ženský x střední ČJ uč s. 77-78, ČJ ps s. 4, 24 – 25, řada slovních druhů zpaměti ČJ s. 76, sloh: Návštěva kina – vyprávění podle osnovy ČJ uč s 79, psaní: diktát vět s jménem ve větě, přepis básně Aktovka, řazení slov podle abecedy, doplnění slov do neúplných vět PÍS 6 – 7, čtení: Adélka a zlobidýlko, Medvídek PÚ ČÍT s 71 – 73

MATEMATIKA  – počítání: dělení 2, polovina M s. 17, 19 – 20, 22 geometrie: rýsování úsečky dané délky v cm a mm, převod na mm ( 1cm = 10mm, 3cm 6 mm = 36mm), čtverec – vrcholy, strany, sousední x protější strany M s. 21

PRVOUKA – Zdravý životní styl – sport, hygiena, otužování,  spánek a odpočinek, Nemoc a úraz – běžné dětské nemoci PK s.  37 – 38

Comments are closed.