probírané učivo 12. – 16.10.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: opakování – pravopis uúů ČJ uč 8/14,  spojky “aby, kdyby” ČJ uč 24/1, 25/2, ČJ ps s. 17, nově: příbuzná slova – kořen slova,  předpony, přípony ČJ ps s. 26, VS po B , opaky “být” x “bít”  ČJ ps s. 29, psaní: psací tvary úů, tť  PÍS s. 6 – 8, čtení: Evička ČÍT s. 29-33, sloh: Slušné chování – zdvořilostní fráze a pozdravy

MATEMATIKA – počítání: násobení a dělení 7, pamětné sčítání a odčítání do 100 přes desítku pomocí rozkladu ( 25 – 9, 71 – 52), geometrie: vzájemná poloha bodů a polopřímek – náleží x nenáleží , polopřímky opačné  M s. 5 – 6, 10

PRVOUKA  – Pravidla slušného chování PK s. 7

Comments are closed.