Termíny a okruhy závěrečných prací z ČJ a MAT

2. 6. Český jazyk    7.6. diktát

 • shoda přísudku s podmětem
 • osobní zájmeno JÁ
 • přídavná jména
 • s/z, n/nn, ě/je
 • slovní druhy
 • základní skladební dvojice
 • čárka ve větě
 • zájmena
 • číslovky

9. 6. Matematika

 • desetinná čísla
 • zaokrouhlování
 • dělení dvojciferným číslem
 • písemné sčítání a odčítání
 • násobení trojciferným číslem
 • slovní úloha
 • převody jednotek – délky, času, hmotnosti
 • porovnávání čísel
 • geometrie + obvod, obsah
 • osová souměrnost
 • násobení a dělení velkých čísel př. 120 x 30=
 • zlomky

Comments are closed.