Třída:

probírané učivo 21. – 25. 6.

ČJ mluvnice: základní skladební dvojice = podmět a přísudek, slovní druhy PÍS s. 31 – 32, slovní druhy ps ČJ s. 63, POJ: rod, číslo, pád + SLO: osoba, číslo a čas; opakování – pravopis ůú, yi po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách, párové souhlásky ps ČJ s. 10 – 13 (co chybí), kvíz ps ČJ s. 76 

M počítání: dělení mimo obor násobilky uč M3 47/14 a 48/22, cestování, délka tratě ps M1 14/9, 23/3 + 31/5 + 32/12, ps M2 1/5 + 12/8, geometrie: opakování  ps M1 20/1, 2 + 26/13, ps M2 8/8,9

PK opakování učiva Neživá příroda a vesmír uč PK 28 – 35

probírané učivo 14. – 18. 6.

ČJ mluvnice: slovní druhy – ohebné x neohebné, charakteristika uč ČJ s. 85, sloh: Barevný svět – přirovnání uč ČJ s. 105, vlastní jména uč ČJ s. 118 cv. 3, psaní:  Naše tělo – přepis vět PÍS s. 29

M počítání: dělení jednociferným činitelem mimo obor násobilky pomocí rozkladu zelenáM3 s. 32 – 33, jednotky času zelená uč M3 s. 38, psM1 ps 17/8 + 31/6, M2 10/7, 8 + 13/3, 4 + 27/3, 29/7, 36/3 geometrie: sestrojování trojúhelníku, známe-li délku tří stran (kružítkem) zelená uč M s. 44

PK  Člověk  – vnitřní ústrojí, Etapy lidského života – vznik života uč PK 65, 68

probírané učivo 7. – 11.6.

ČJ mluvnice: slova s předponami vy-, vý  + známá slova s ií po V, opaky: vyděl x vyděl, vysel x visel uč ČJ s. 79, ps ČJ s. 48, 50 – 51; určování mluvnických kategorií u PoJ a SLO;  příslovce – poznávání, vyhledávání v textu uč ČJ s. 92, ps ČJ s. 60, psaní a sloh: rébusy, přesmyčky, vtip PÍS s. 14, doplňování neúplných vět Živočichové PÍS s. 28, čtení: báseň zpaměti Cesta lesem, Kopytníci – klíčová slova

M počítání: písemné násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem zelená uč M s. 45 – 46, ps M2 29/3, 4, 7 + 31/5, jednotky délky: žlutá uč M s. 24 – 25, ps M2 6/6, 7, geometrie: střed úsečky (pomocí kružítka) zelená uč M s. 24

PK Bezobratlí živočichové (červi, měkkýši, pavouci, hmyz) uč PK s. 60, Obratlovci (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) uč PK s. 58 – 59

probírané učivo 31. 5. – 4. 6.

ČJ mluvnice: VS po V VYDRA, VÝR, VYŽLE, POVYK, VÝHEŇ, další slova: cavyky, Výtoň, opaky: výr x vír uč Čj s. 79, ps ČJ s. 46 cv. 1 – 5 nahoře, s. 49; vyhledávání PoJ ve větách a souvětích – určování r., č. a p.;  předložková vazba – předložky čteme dohromady (se slovem), ale píšeme zvlášť ps ČJ s. 61 cv. 1, 2 nahoře, psaní: přepis veršů Letí motýl za motýlem, přepis básně Červen PÍS s. 27, čtení: básnička Nesmysl – předložky uč ČJ s. 93 cv. 2, sloh: Telefonování – pravidla telefonického rozhovoru, scénky uč ČJ s. 74

M počítání:  násobení trojciferného čísla jednociferným – počítání pomocí rozkladu zelená uč M3 s. 28 – 29,   jednotky délky žlutá uč M2 s. 24 – 25 ps M1 32/7, 8, 10, násobení č. 100 zelená uč M s. 21 cv. 15, dělení č. 100, geometrie: přenášení úseček, úsečky shodné zelenáM3 s. 11

PK Živočichové – projevy života uč PK s. 56 – 57 + pracovní list

probírané učivo 24. – 28. 5.

ČJ mluvnice: VS po V – VÝSKAT, ZVYKAT, ŽVÝKAT a slova k nim příbuzná, užití ve slovních spojeních a větách, opaky výská – víská – víska, zvykat x viklat ps ČJ s. 45 cv. 1 – 4 dole; PoJ – rod, číslo, pád ps ČJ s. 66 cv. 3 a s. 67 cv. 4; částice ps ČJ s. 62 nahoře, sloh: Vzkaz, psaní a literární výchova: Autoři známých dětských knížek PÍS s. 16, čtení: Sport a zdraví (pracovní list) – tiché čtení s porozuměním, otázky ano-ne

M počítání: násobení dvojciferného čísla jednociferným – počítání pomocí rozkladu zelená uč M s. 25 – 26; nerovnice ps M1 18/9, ps M2 22/9;  zaokrouhlování trojmístných čísel na desítky M1 33/ 9, 36/9, 10, 11, ps M2 22/11, 33/2, 35/5, geometrie: přenášení úsečky, rýsování úsečky dané délky pomocí kružítka

PK  Houby – význam, stavba těla hub, Dělení hub: jedlé x nejedlé – jedovaté, zásady houbaření uč PK s. 37 

probírané učivo 17. – 21.5.

ČJ mluvnice: vyjmenovaná slova po V zpaměti, význam slov, příbuzná slova k VY, VYSOKÝ, VÝT, opaky vy – ví, vykat -viklat, výška – vížka, výt -vít – Vít uč ČJ s. 75 – 76, ps ČJ s. 45 cv. 1 – 4 nahoře; skloňování PoJ v jednotném i množném čísle, určování pádů (i bezpředložkové vazba) ČJ s. 103 cv. 5, psaní: přepis vět, doplňování neúplných vět Povolání PÍS s. 30, čtení: čtení vět s porozuměním, vyhledávání příbuzných slov, vyprávění Pastelka ČJ s. 103 cv. 6, sloh: Pocity při akrobacii

M počítání: dělení násobkem 100, příklady s nulami ( 900 : 3, 600 : 200, 800 : 40), počítání s výhodami, přednost početních výkonů ps M1 12/7, 14/8,  17/2, ps M2 4/7, 11/7, 18/7  slovní úlohy (na dělení, dělení se zbytkem) ps M2 11/5, 6, 15/1, geometrie: rýsovací diktát (pojmy a vztahy), body, které náleží x nenáleží kružnici – pracovní list

PK Rostliny –  shrnutí, rostliny léčivé x jedovaté, rostliny chráněné uč PK s. 40 – 41

učení 10. – 14.5.

ČJ mluvnice: příbuzná slova k SYČET, SYPAT,  zdůvodňování yi po S ps ČJ s. 44, opaky: u syna – usíná, sytý – v síti, sýr – síra, sypat – sípat uč ČJ s. 72 cv. 2; pády – tvary podstatných jmen s předložkami x bez předložek , skloňování PoJ rodu m., ž., stř. uč ČJ s. 103 cv. 3, pádové otázky zpaměti uč ČJ s. 102 tabulka, čtení a psaní: Básnička Květen, Plody stromů PÍS s. 21

M počítání:  dělení se zbytkem č. 2, 3, 4, 5 zelená M3 s. 8 cv.8 nebo s. 9 cv. 13, s. 12 cv. 22 nebo s. 10 cv. 17, číselná osa, sčítání a odčítání, násobení a dělení do 1 000, slovní úlohy s více čísly ps M2 s. 21, 22 , 23 a s. 29 cv. 1, 5, 8 s. 28 cv. 6, 8 

PK Květ – stavba květu, květ x květenství – uč PK s. 52, Plod – druhy plodů uč PK s. 53

AJ  Oblečení a přivlastňování – opakování, fráze I am wearing

výchovy 10. – 14.5.

Kdo chce, splní si i úkoly z výchov.

TV – AKROBATICKÉ CVIKY – Procvičuj si zpevňování těla pro naše vystoupení:

  1. „stoleček“ – klek s upažením jedné/druhé ruky, rovná záda
  2. „ježeček“ – ze skrčení na zemi se překulit na záda, rozpažit a roznožit + zpevnění břicha, překulení a zase sbalení
  3. „boční prkno“ – ve výdrži upažit jednu ruku/druhou ruku

HV, TV – TANEC Waka waka: Zatancuj si, nauč se taneční kroky a kreace. https://www.youtube.com/watch?v=gVfgTw_W_JYz

PČ, VV JÍDLO Z PLASTU – Naaranžuj na talíř či do mísy jídlo vytvořené z plastů, můžeš přidat i příbor, vařečku či naběračku. Tvoř z plastových lahví, víček apod., stříhej, ohýbej, nakruť, skládej, tvaruj, modeluj (např. pizzu, špagety, rybu s brambory, polévku, guláš s knedlíky apod.) Fantazii se meze nekladou. Svůj výtvor vyfoť.

probírané učivo 3. – 7. 5.

ČJ mluvnice: VS po S – sýkora, sysel, sýček ps ČJ s. 44, uč ČJ s. 71 cv. 2, 3, pády uč ČJ s. 103 cv. 4, 5 , ohebné x neohebné slovní druhy, skloňování ps ČJ s. 65 cv. 1 dole + s. 66 cv. 1, 2, 3, čtení a sloh: Škola doma – pocity, učení (pracovní list), Pravda x nepravda, psaní: Části těla rostlin PÍS s. 22, slovní druhy PÍS s. 24

M počítání: malá násobilka x : ps M2 s. 22 cv. 8, , násobení a dělení násobků deseti ps M2 s. 29 cv. 6s. 30 cv. 11, geometrie: body náležící kružnici, rýsování kružnice – poloměr (v cm a mm, v mm) M žlutá s. 56 cv. 3, 4, 5, ps M2 s. 20 cv. 2, s. 4 cv. 12

PK – adaptační aktivity a hry na podporu vztahů ve třídě a dobrého klimatu, Projevy života rostlin uč PK s. 38 – 39 + pracovní list

učení 26. – 30.4.

ČJ mluvnice: PoJ a SLO, určování slovních druhů, význam pádových otázek, určování pádů; VS po S – syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat ps ČJ s. 43 , čtení: pádové otázky uč ČJ s. 102 tabulka ve cv. 2, psaní: Papír PÍS s. 17

M počítání: dělení se zbytkem – příklady ps M 13/5 a slovní úlohy ps M 13/1, 14/7 , násobení násobků deseti ps M s. 21 cv. 1, 2, 3, příklady s jednotkami hmotnosti uč M2 s. 27 cv. 4, geometrie: kružnice dané délky – správný postup uč M2 s. 42, 3 

PK Stonek – význam, druhy, dřeviny x byliny uč PK s. 50 – 51;  List – význam, stavba listu, druhy listů uč PK s. 51 dole

KREA – online setkání s Janou a Laurou

sebehodnocení do ŽK (samostatně)– stránka Hodnocení za 3. čtvrtletí v dubnu v Žákovské knížce alespoň 5 vět